PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल | सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

Categories
Breaking News PMC पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल

| सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

पुणे |. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभाग/खात्याच्या आस्थापनेवरून सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांकडून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतनाबाबत पुणे मनपाच्या मुख्य इमारतीच्या
प्रवेश द्वारासमोर समोर आंदोलन सुरु आहे. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त सेवकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणी त्वरित निर्णय घेणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सेवानिवृत्त सेवक संघाने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. (PMC retired employees)
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन व तदनुषंगिक इतर प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचे वतीने दिनांक १० एप्रिल *चक्री उपोषण आंदोलन* सुरु करण्यात आलेले होते. निवृत्त सेवक संघाचे शिष्टमंडळास आज अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी चर्चेसाठी बोलावले होते. आज दुपारी याबाबत चर्चा झाली. चर्चेअंती सर्व खात्याकडून सुधारीत निवृत्तीवेतन प्रकरणांची सद्यस्थिती ची माहिती दोन दिवसात सर्व खात्याकडून मागविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी इथापे, उप आयुक्त सामान्य प्रशासन यांना दिले व सोमवारी बैठक आयोजित करण्याचे ठरले. त्यानुसार तातडीने सर्व खात्याकडून माहिती मागविण्याचे कार्यालयीन परिपत्रक जारी करण्यात आले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसाद विचारात घेऊन सध्या सुरु असलेले चक्री उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. असे सेवानिवृत्त संघाच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune)

| काय म्हटले आहे आदेशात?

 पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागप्रमुख/खातेप्रमुख यांनी पुणे महानगरपालिकेतील वयोपरत्वे सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/शारिरीक दृष्ट्या अपात्र/मयत झालेल्या सेवकांचे वारस यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यासाठी ०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०२१ यादरम्यान सेवानिवृत्त सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा सध्यस्थिती अहवाल दोन दिवसात सादर करावा. (Pune Municipal corporation)

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना  | 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना

| 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश

१.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त (PMC Retired employees) झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), (PMC additional commissioner) यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. तसेच सदरच्या फरकाच्या रकमांची बिले माहे ऑक्टोबर, २०२२ पूर्वी तयार करणेबाबतही या बैठकीमध्ये सूचित करण्यात आले होते. अद्यापही सदरच्या बिलांचे काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळालेली नाही. 30 नोव्हेंबर पर्यंत बिले तयार करून रक्कम अदा करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  यांच्या आदेशानुसार पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करावयाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठवावयाची आहेत. (Pension)
दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार आदा करावयाच्या सुधारित वेतनाच्या फरकाची बिले दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत तयार करावयाची असून त्यानुसार होणाऱ्या एकूण ५ हप्त्यांपैंकी पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्यात येणार आहे. तरी, सर्व संबंधित मा. खातेप्रमुख यांनी त्यांचे अधिपत्याखाली असणाऱ्या मुख्य व उप विभागांच्या पगार बिल क्लार्क यांचेकडून वरील कालावधीमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मनपा अधिकारी/सेवक यांना सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घ्यावी. असे आदेश सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी दिले आहेत. (PMC Pune)

PMC Retired Servants | मनपा सेवानिवृत्त सेवकांना शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनाचा फरक मिळेना  | काही विभागांची उदासीनता कारणीभूत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा सेवानिवृत्त सेवकांना शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनाचा फरक मिळेना

| काही विभागांची उदासीनता कारणीभूत

पुणे | मनपाच्या काही खात्यामार्फत १.१.२०१६ नंतर मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवानिवृत्तीनंतर मयत झालेल्या मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांचे शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनाचा फरक आदा करण्यात आलेला नाही. याबाबत पुणे मनपा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ वारंवार मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे विभागाने ही बाब गंभीरपणे घेतली आहे. 25 नोव्हेंबर नंतर बिले घेतली जाणार नाहीत. असा इशारा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी दिला आहे.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकानुसार १.१.२०१६ नंतर मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवानिवृत्तीनंतर मयत झालेल्या मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांचे शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनाचा फरक संबधित खात्याकडून बिल तयार करून आदा करण्याचे काम चालू आहे.

तथापि, अद्यापही काही मनपा खात्यामार्फत दिनांक १.१.२०१६ नंतर मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त
झालेल्या / सेवानिवृत्तीनंतर मयत झालेल्या मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार
त्यांचे शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनाचा फरक आदा करण्यात आलेला नसून याबाबत पुणे मनपा
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ वारंवार मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.

तरी, दिनांक १.१.२०१६ नंतर मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त झालेल्या । सेवानिवृत्तीनंतर मयत झालेल्या मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार शिल्लक हक्काच्या रजेचा फरकाची रक्कम पुणे मनपाच्या ज्या खात्याकडून अद्यापही आदा करण्यात आलेली नाही, अशा सर्व खात्यांनी कोणत्याही परीस्थितीत दिनांक २५.११.२०२२ पर्यंत शिल्लक हक्काच्या रजेची बिले तयार करून सदरची बिले पगारबिल विभागाकडून तपासून घ्यावीत. दिनांक २५.११.२०२२ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवकांच्या शिल्लक हक्काच्या रजेची कोणतीही बिले तपासून मिळणार नाहीत, याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. असे ही म्हटले आहे.

Pune Municipal Corporation Retired Sevak Sangh | मागण्यांवर अंमल करा अन्यथा 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन .!  | पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचा मनपा प्रशासनाला इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मागण्यांवर अंमल करा अन्यथा 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन .!

| पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचा मनपा प्रशासनाला इशारा

सेवानिवृत्त सेवकांच्या विविध मागण्यासाठी ०५ एप्रिल रोजी मनपा भवनासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. रवींद्र बिनवडे (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, जनरल) यांचेशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी माहे मे पेड जून २०२२ चे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणेत येईल. असे आश्वाशित करण्यात आले होते. परंतु दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या एकाही सेवानिवृत्ती सेवकांचे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचे वतीने पुनश्चः एकदा सर्व प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. यावर 1 सप्टेंबर पर्यंत अंमल नाही झाला तर 6 सप्टेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाने दिला आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

1) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांच्या शिल्लक
हक्काचे रजेच्या वेतनाचा फरक दि.०८/०८/२०२२ चे पूर्वी अदा
करण्यात यावा.
2) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना १ जानेवारी २०२२ पासून केंद्र सरकारने घोषित केलेला महागाई भत्ता फरकासह माहे ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबरमध्ये मिळावा.
३) दि.०१/०१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व निवृत्तीवेतन निश्चित करून माहे ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबर २०२२ ला सुधारीत निवृत्तीवेतन मिळावे.
4) सातव्या वेतन आयोगास महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेमध्ये दि.०१ जानेवारी २०२१ ते प्रत्यक्ष वेतनात सातव्या वेतन आयोगाचे अमलबजावणीचे दिनांकापर्यंतचा वेतन फरक रोखीने द्यावा. असे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार मनपा सेवेतील सेवकांना दहा महिन्याचा फरक ही अदा करण्यात आला आहे. दि.०१/१/२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे निवृत्तीवेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार अद्यापही अदा केलेले नाही. त्यामुळे जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीतील निवृतीवेतन फरकापोटी रक्कम रु.१,००,०००/- अॅडव्हान्स पोटी दि.१५/०८/२२ पूर्वी देण्यात यावी.

५) सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांचे निवृत्तीवेतन फरक महाराष्ट्र शासनाने मान्यतेनुसार दोन हप्त्यात देण्यात यावे. दि ०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना त्यापैकी एक हप्ता माहे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अदा करण्यात यावा.

6) दि.०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना जानेवारी २०२१ ते ऑक्टोंबर २०२१ च्या दहा महिन्याचा निवृत्तीवेतनाचा फरक मे पेड इन जून २०२२ ला अदा करणेत येणार होता. तो अद्यापही अदा करण्यात आलेला नाही. या दहा महिन्याचा निवृत्ती वेतनाचा फरक दि. १० ऑगस्ट २०२२ पूर्वी अदा करणेत यावा.